12.kl. Ieskaite

piektdiena, 2010. gada 10. decembris
12.kl. Ieskaite -3 (10p)
1. Ko varat pastāstīt par sazarojumu izmantošanas iespējām programmās? - 2p
2. Ar bultu un paskaidrojumu palīdzību iespējami uzskatāmi izskaidrojiet, kā tiek realizēti procedūru izsaukumi dotajā piemērā! Atzīmējiet galveno programmu! Ko programmas parāda uz ekrāna? – 3p
Sub apli(rad, n, x, y, r, g, b)
For i = 0 To n
rad = rad + 10
Circle (x, y), rad, RGB(r, g, b)
Next i
End Sub

Private Sub form_activate()
DrawWidth = 2
For k = 1 To 3
apli 5, 15, 700, 250, 0, 0, 255
rezgis 12, 18, 100, 100, 50, 255, 100
sniegparsla 450, 500, 100, 24, 255, 50, 100
Next k
End Sub

Sub rezgis(s, n, x, y, r, g, b)
For i = 1 To n
X2 = x + s * i
Y2 = y + s * i
Line (x, Y2)-(x + s * n, Y2)
Line (X2, y)-(X2, y + s * n)
Next i
Line (x, y)-(X2, Y2), RGB(r, g, k), B
End Sub

Sub sniegparsla(x, y, rad, n, r, g, b)
PSet (x, y)
For i = 1 To n
X1 = x + rad * Cos(360 / n / 57 * i)
Y1 = y + rad * Sin(360 / n / 57 * i)
Line (x, y)-(X1, Y1), RGB(r, g, k)
Next i
End Sub

3. Atrodiet un izlabojiet kļūdas šajā piemērā! – 2p

Private Sub Form_Activate()
Cls
For X1 = 0 To 639
c = 16 * Rnd(1)
X2 = 320 + 200 * Sin(X1 / 30)
Y2 = 230 + 200 * Cos(X1 / 30)
Lines (X1, 100)-(X2, Y2), c
Next X2
For I = 0 To 1000
Next J
Cls
N = 24
Dim X(32), Y(32)
R = 199
DT = 2 * 3.1426 / N
T = 0
For I = 1 To N
T = T + DT
X(I) = 320 + R * Cos(T): Y(I) = 240 - R * Sin(T)
Next I
For I = 1 To N - 1
For J = I + 1 To N
c = Int(255 * Rnd(1) + 1)
Lne (X(I), Y(I))-(X(J), Y(J)), RGB(Int(255 * Rnd(1) + 1), Int(255 * Rnd(1) + 1), Int(255 * Rnd(1) + 1))
For k = 1 To 200000: Next k
Next I
End Sub

4. Uzrakstiet programmu, kura no simbolu virknes izgriež tās pēdējo trešdaļu! Programmas tekstu uzrakstiet šeit! – 3p5.kl. Ieskaite par teksta apstrādi.

ceturtdiena, 2010. gada 9. decembris
Uzdevumi (20p):
 1. (1p) Atvērt teksta lietotni.
 2. (3p) Ievadīt virsrakstu "Ziemassvētku pasaka" - fonts Ballon, izmērs 16, treknraksts.
 3. (3p) Nākošajā rindā ierakstīt savu vārdu, uzvārdu un klasi - fonts Arial, izmērs 14, kursīvs.
 4. (3p) Pāriet uz jaunu rindu un uzstādīt fontu Times New Roman, izmērs 12, normālais
 5. (6p) Turpmākajās 8 - 12 rindās uzrakstīt savu paša izdomātu Ziemassvētku pasaku. 
 6. (3p) Pasakas beigās ievietot piemērotu attēlu.
 7. (1p) Saglabāt savu pasaku uz darbvirsmas (Desktop) ar nosaukumu kl_pasaka_uzvards!
*! Par liekām atstarpēm un liekām tukšām rindām atzīme tiks samazināta par 1 balli!

Iepriekšējo gadu valsts ieskaišu materiāli

trešdiena, 2010. gada 8. decembris
Iepriekšējo gadu valsts ieskaišu materiāli atrodami Jelgavas un Ozolnieku novadi IMA mājas lapā - http://www.ima.jrp.lv/Iesk_noteikumi.htm.

6.kl. Ieskaite "Tabulas vei­došana, aizpildīšana un noformēšana."

pirmdiena, 2010. gada 6. decembris
Uzdevumi (30p)
 1. (1p) Atvērt tekstapstrādes lietotni.
 2. (1p) Dokumenta 1.rindā ievadīt virsrakstu "Ziemassvētku pasākuma izmaksas"
 3. (1p) Dokumenta 2.rindā ievadīt savu vārdu, uzvārdu, klasi.
 4. (2p) Dokumenta 4.rindā izveidot tabulu ar 5 kolonām un 11 rindām.
 5. (3p) Tabulas 1.rindā ievadīt tabulas lauku nosaukumus (aizpildīt tabulas galvu) - Nr., Prece, Daudzums, Cena (Ls)Kopā
 6. (3p) Tabulas galvu ietonēt pelēkā krāsā.
 7. (2p) Tabulas galvai uzstādīt - fonta izmērs 14, treknraksts.
 8. (2p) Tabulas tekstam - fonta izmērs 12, normāls.
 9. (2p) Tekstus 1.rindā un 1. kolonā  - centrēt.
 10. (2p) Informāciju kolonās Daudzums, Cena, LsKopā - centrēt.
 11. (3p) Tabulai uzstādīt dubultu apmalīti brūna krāsā ar 3 pt biezumu.
 12. (3p) Tabulas iekšējais tīklojums - zaļa svītrlīnija ar 1 pt biezumu.
 13. (4p) Aizpildīt tabulu ar precēm, daudzumiem un cenām (viss var būt izdomāts).
 14. (1p) Saglabāt darbu uz darbvirsmas ar nosaukumu 6bgr_tabula_vards_uzvards!

Attēlu saglabāšanas formāti un eksportēšanas iespējas. Attēlu sagatavošana ievietošanai tīmekļa lappusē.

ceturtdiena, 2010. gada 2. decembris
Daudzas attēlu rediģēšanas un pārlūkošanas programmas nodrošina saglabāšanu dažādos attēlu formātos, parasti arī tīmekļa (HTML) lapās izmantotajos formātos jpg, gif, png, kā arī citos. Virkne attēlu pārlūku nodrošina attēlu automātisku konvertēšanu starp dažādiem attēlu formātiem. Var minēt tādas programmas kā FastStone Image Viewer, IrfanView, Picasa, u.c. Pie grafiskajiem redaktoriem ar plašām saglabāšanas iespējām dažādos formātos var minēt - Gimp, PhotoFiltre, Paint.Net, ArtWeaver, u.c.

Daži noderīgi materiāli par šo tēmu:

Ko derētu iemācīties?
 • Saglabāt attēlus dažādos formātos (Save As).
 • Saglabāt attēlus tīmeklim piemērotos formātos gif, jpg un png, variējot attēla saspiešanas pakāpi un saglabājot optimālu tā kvalitāti.
 • Mainīt attēlu izmērus - samazināt vai palielināt.
 • Eksportēt attēlus nepieciešamajā formātā (Export As).
 • Automātiski konvertēt attēlus uz citiem formātiem, mainot to opcijas (Batch Convert).
Attēlu saglabāšana programmā Gimp:Attēlu konvertēšana FastStone Image Viewer:


Konvertēšanas iestatījumi FastStone Image Viewer:


 Ieteicamākās programmasLaba lappusīte par fotogrāfiju - lasīt šeit!
Grafisko programmu apskats (19gab.) - adrese lasīšanai!
Cits 10 online grafisko programmu apskats - adrese lasīšanai!

Lasiet, mēģiniet un galu galā apgūsiet daudz ko noderīgu! Pīpējot var tikai plaušas sabojāt!
---------------------------------------------------------------------------------------------

12.kl. "Procedūras un funkcijas programmās"

trešdiena, 2010. gada 1. decembris
Bieži apjomīgu uzdevumu sekmīgai izpildei, jo jāsadala vairākos apakšuzudevumos, kurus var veikt dažādi izpildītāji. Tieši tā dara celtniecībā - ēkas karkasu būvē viens apakšizpildītājs, telpu apdari cits, elektroninstalācijas darbus vēl cits, ar santehniku nodarbojas atkal cits un galarezultāts ir visu paveikto darbu tāda kā kopsumma. Šo pašu principu ļoti sekmīgi izmanto arī programmēšanā - liela apjoma programmas veido no sīkām programmām, kuras sauc par apakšprogrammām, procedūrām, funkcijām.
Šeit - sīkāk par procedūrām un funkcijām Visual Basic!Piemērs funkciju pielietošanai:

Private Sub Form_activate()
    For j = 1 To 250000
        x = hor(300, j)
        y = 350 + vert(300, j)
        PSet (x, y)
        pause 1000
    Next j
End Sub

Function hor(A, i) ’ funkcija x koordinātes ģenerēšanai
    hor = A * Rnd * Cos(i / 57)
End Function

Function vert(A, i) ’ funkcija y koordinātes ģenerēšanai
    vert = A * Rnd * Sin(i / 57)
End Function
Sub pause(k) ‘ procedūra pauzes veidošanai
  For n = 1 To k: Next n
End Sub

Procedūru pielietojuma piemērs:

Sub Apli(r,n,x,y,rk,gk,bk)
  For i=1 to n
    R=r+10
    Circle(x,y),R
  Next i
End sub

Private sub form_activate()
   Apli(25,10,300,300)
   Rezgis 10, 10, 400,400
End sub

Sub Rezgis(s,n,x,y)
   Print s,n
   For i=1 to n
      X1=x
      Y1=y
       X2=x+s*i
      Y2=y+s*i
      Line (X1,Y2) –(X2,Y2)
      Line(X2,Y1)-(X2,Y2)
  Next i
End sub


------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.kl. "Darbs ar vairākiem eksistējošiem dokumentiem."

Šī temata ietvaros ir jāpgūst vairākas visai nozīmīgas darbības - vairāku dokumentu atvēršana un saglabāšana, dokumenta fragmentu dublēšana un pārvietošana no viena dokumenta uz otru, eksistējoša dokumenta ievietošana jau atvērtajā (aktīvajā) dokumentā, pārvietošanās starp atvērtiem dokumentiem.
Daži ieteikumi:
 • dokumentu atvēršana - File => Open ( CTRL + O);
 • dokumentu saglabāšana ar jaunu vārdu - File => Save As;
 • dokumentu atkārtota saglabāšana - File => Save ( CTRL + S);
 • dokumentu aizvēršana - File => Close;
 • dokumenta fragmentu dublēšana - atlasīt => PLP uz atlasītā =>Copy (Dublēt vai CTRL + C) => PLP fragmenta ievietošanas vietā => Paste (Ielīmēt vai CTRL + V);
 • eksistējoša dokumenta ievietošana atvērtajā dokumentā - ieklikšķināt kursoru ievietošanas vietā => Insert => File;
 • attēla ievietošana kursora atrašānās vietā - Insert => picture

10.kl. "Attēlu ievietošana, to novietojuma un izmēra maiņa."

otrdiena, 2010. gada 30. novembris
Informāciju par ilustrāciju ievietošanu dokumentos skatiet materiālā 5.klasei - adrese lasīšanai.

Ieteikumi attēla izmēru maiņai:
 • ja iespējams, lietojiet stiepšanas paņēmienu;
 • konteksta izvēlnē (PLP) - Izmērs (Size) => maina augstumu (Height) un platumu (Width);
 • MS Word 207/2010 rīkjoslā Formatēt (Format) maina augstumu (Height) un platumu (Width).
Darbības attēlu novietojuma maiņai:
 • atlasīt attēlu;
 • Formatēt (Format) => Pozīcija (Position) vai Teksta aplaušana (Text Wrap);
 • uzstādīt vēlamo attēla novietojuma veidu!
Darbības attēla noformējuma maiņai (skat.attēlu):
 • atlasīt attēlu apstrādei;
 • Formatēt (Format) => veikt attēla spilgtuma, kontrasta, u.c. opciju korekciju;
 • Formatēt (Format) => Attēlu stili (Picture Style) un izvēlēties nepieciešamo noformējumu;
 • vai konteksta izvēlnē (PLP) => Formatēt attēlu (Forrmat Picture);
 • dialoga logā uzstādīt vajadzīgās noformēšanas opcijas!
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.kl. "Formulu veidošana."

svētdiena, 2010. gada 28. novembris
Formulu un vienādojumu veidošanas prasmes ir nepieciešamas tādos mācību priekšmetos kā matemātika, fizika un ķīmija, lai formulas izveidotu tādā izskatā, kādā tās pierasts izmantot šajos mācību priekšmetos. Daži matemātisko formulu piemēri redzami attēlā:
Formulu veidošana MS Word 2007 un MS Word 2010:
 • novietot kursoru tekstā formulas ievietošanas vietā;
 • izpildīt komandas Ievietošana (Insert) => Vienādojums (Equation);
 • pakāpeniski rakstīt vienādojumu, izmantojot formulu sastāvdaļas rīkjoslā.
Formulu veidošana vecākās MS Word versijās un virknē citu teksta lietotņu:

 • novietot kursoru tekstā formulas ievietošanas vietā;
 • izpildīt komandas Insert => Object => Equation;
 • pakāpeniski rakstīt vienādojumu, izmantojot formulu sastāvdaļas dialoga loga rīkjoslā.
Formulu veidošana  MS Word 2010 videodemonstrācijā:


Uzdevumi:
 • izveidojiet zīmējumos dotās matemātiskās formulas;
 • izveidojiet gravitācijas likuma formulu;
 • uzrakstiet ūdens un nātrija reakcijas vienādojumu!
Noderīgas saites:
Formulu redaktori:
-----------------------------------------------------------------------

11.kl. "Teksta un grafikas objektu (formu) pievienošana attēlam. Attēla korekcija, lietojot efektus un filtrus."

ceturtdiena, 2010. gada 25. novembris
Teksta objektus (uzrakstus) var veidot, kā arī pievienot attēliem dažādās attēlu apstrādes programmās - gan rastra, gan vektoru grafikas programmās. Ieteicams iemācīties darboties ar teksta un grafikas objektiem programmās Inkscape, Gimp, Paint.net un kādā tiešsaistes servisā, piemēram, SumoPaint. Vienkāršs darbs ar teksta objektiem ir arī PhotoFiltre un, protams, MS Office un LibreOffice teksta un prezentāciju programmās, jo īpaši jaunākajās versijās (MS Office 2010), kurās darbs ar attēliem ir ļoti vienkāršs. 

Teksta objekti Gimp - ievadam ieteicams apskatīt kādu pamācību videoformātā, piemēram šajā vietnē ievietotās pamācības!

Teksta objekti Inkscape -  videopamācība (En) un skatiet blogu ar mācību materiāliem par Inkcscape lietošanu!

Teksti PhoFiltre

Apskatīsim kā teksta anotācijas attēliem iespējams pievienot programmā PhotoFiltre. PhotoFiltre ir pieejama bezmaksas versija, tā ir iespējām pietiekami bagāta un lietošanā vienkārša rastra grafikas programma. Izstrādātāju vietne - http://www.photofiltre.com/.

Teksta anotāciju pievienošana attēliem

Praksē ļoti bieži rodas nepieciešamība fotogrāfijām pievienot nelielus uzrakstus – anotācijas un PhotoFiltre piedāvā šī uzdevuma izpildei vienkāršu un efektīvu instrumentu. Attiecīgā poga atrodama standartrīku joslā rakstzīmes T  izskatā. Anotācijas piemērs ir pievienotajā attēlā.
 Anotāciju sagatavošanas dialoga logs un veicamās darbības:
·         Text input – teksta ievades lauks;
·         Font – fonta izvēle;
·         Color – uzraksta krāsa;
·         Alignment – teksta izlīdzinājums;
·         Size – fonta izmērs;
·         Bold, Italic, Strike out, Undeline – fontu stili.
 Teksta anotāciju dialoga loga cilnē Effects izpildāmās darbības un maināmie parametri:
·         Opacity – necaurspīdība;
·         Drop shadow – ēna tekstam, ar Color var mainīt ēnas krāsu;
·         Outer bevel – ārējais slīpums;
·         Blur – „traipi”;
·         Low – zems;
·         High – augsts;
·         Fill pattern – aizpildījuma zīmējums, raksts.
Ar šo teksta rīku var sagatavot arī vienkāršus uzrakstus, piemēram, mājas lapām un citām vajadzībām:

Filtru lietošana

Izmantojot filtrus, attēlu iespējams pārveidot visai ievērojami. Konkrētais rezultāts ir atkarīgs no filtra un izmantotajiem parametriem. Filtru ir daudz, to skaitu iespējams papildināt ielādējot tos no programmas izstrādātāju mājas lapas.
Ieskatam izvēlnes Filter ekrānkopija:
 Frame filtru darbības piemēri:

Citu filtru pielietojuma efekts ir ne mazāk iespaidīgs. Ar filtriem ir jāeksperimentē – tikai tā var apgūt to lietošanu un izpētīt to iespējas.
Citu iespēju apguvei var izmantot citus izvērstākus programmu aprakstus:
-------------------------------------------------------------------------

12.kl. " Masīvi. Viendimensiju un divdimensiju masīvi."

Masīvs pēc savas būtības atgādina tabulu, masīva elementi tabulā būtu šūnas, elementa vērtība - šūnas vērtība. Principā masīvu var salīdzināt arī ar K.Barona Dainu skapi vai kaut ko līdzīgu.
Lūk, kas par masīviem teikts Wikipedia: "Datu masīvs vai masīvs - sakārtota datu struktūra, kas sastāv no viena tipa elementiem, kurus identificē ar indeksu vai indeksu kopu. Indekss var būt vesels skaitlis vai simbolu rinda (šajā gadījumā masīvu sauc par asociatīvo). Ja masīva elementam ir pakārtots viens indekss, tad tādu sauc par viendimensijas masīvu; ar diviem indeksiem - par divdimensiju masīvu. Retāk ir sastopami trīs un vairāku dimensiju masīvi. Masīvi ir visizplatītākā datu struktūra, un to atbalsta vairums programmēšanas valodu."
Praksē lieto viendimensiju, divdimensiju un 3D masīvus - skat. attēlu. Visvienkāršākie ir viendimensiju masīvi - piemēram, kāda lieluma vērtības.

Masīvus ilustrē šāds attēls:

Skaitļu masīvs ilustrācijā:
Arī šis ir savdabīgs masīvs:

Divdimensiju masīvu var ilustrēt arī ar LED masīvu - skat.attēlu (Vai nav līdzīgs spēles "Kartupelis" laukam?):


Te vēl kāds neparastāks divdimensiju masīvs - http://files.ncas.org/ufosymposium/p229shapes.jpg ., bet šeit - 2D matrica (masīvs) praktiskā pielietojumā!

Kā masīvus definē un lieto Visual Basic?

Statiski masīvi:
 • deklarē - Dim StaticArray(1 To 10) As Long;
 • nevar mainīt izmēru un vērtības!
Dinamiski masīvi (Skat. šo vietni!):
 • deklarē:
 • ---- Dim DynamicArray() As Long
 • ---- ReDim DynamicArray(1 To 10)
 • var mainīt izmēru, nevar mainīt datu tipu!
Piemēri masīvu deklarēšanai:
 • Public numbers(5) As Integer vai Dim numbers (1 To 6 ) As Integer - viendimensiju masīva deklarēšana;
 • Dim AvgMarks ( 50, 50) vai Dim Marks ( 101 To 200, 1 To 100) - divdimensiju masīva deklarēšana;
 • Dim Details( 101 To 200, 1 To 100, 1 To 100) 3D masīva deklarēšana.

Noderīgas saites:

5.kl. "Attēlu ievietošana dokumentā."

trešdiena, 2010. gada 24. novembris
Ar ilustrācijām var lieliski papildināt un noformēt izveidotos dokumentus, tādēļ papētīsim, kā attēlus iespējams ievietot dokumentos. Šim darbam iespējams izmantot dažādus paņēmienus. Par attēlu ievietošanu teksta dokumentos mājās var palasīt arī mācību grāmatā. Šeit pastāstīšu par ilustrāciju izveides paņēmieniem. Ar ilustrācijām sapratīsim fototattēlus, klipkopu attēlus, zīmējumus, formas un mākslinieciskos uzrakstus. Tagad par to visu pēc kārtas!

Vispirms kursoru novietot attēla ievietošanas vietā!

Fotoattēlu ievietošanas paņēmieni:
 • Ievietošana => Attēls (Insert => Picture);
 • ievilkšanas paņēmiens - mapē atrodam attēlu un ar peli ievelkam dokumentā, peles kreiso pogu atlaižot tad, kad kursors tekstā ir attēla ievietošanas vietā;
 • dublēšanas (kopēšanas) paņēmiens jeb  Kopēt => Ielīmēt (Copy => Paste).
Klipkopas attēlu ievietošana:
 • Ievietošana => Klipkopa (Insert => ClipArt);
 • ievikšana;
 • dublēšana.
Formu ievietošana dokumentā:
 • Ievietošana => Formas => izvēlamies vēlamo => izstiept!
 Fotoattēli formās (soļi):
 • Insert => Formas => izvēlamies vēlamo => izstiepjam;
 • PLP uz izveidotās formas => Format Shape;
 • Fill => Picture or texture fill => Insert from => File => atrodam un izvēlamies attēlu;
 • priecājamies par rezultātu (skat. attēlu, bet pamācība skatāma videoklipā!


Mākslinieskie uzraksti tekstā:
 • Insert => WordArt => izvēlēties uzraksta noformējumu;
 • ievadīt uzraksta tekstu!
Gudrā grafika tekstā (SmartArt):
 • Insert => SmartArt;
 • izveidot ilustrāciju;
 • ja nepieciešams, ievadīt tekstu!
Noderīgas saites par tēmu:

Veiksmi darbā ar ilustrācijām!

Uzdevums - apgūsti  visus minētos ilustrāciju ievietošanas un veidošanas paņēmienus! Tie Tev noteikti noderēs!

Ja vēlies kaut ko mainīt grafiskā objekta (ilustrācijas) noformējumā, tad izsauc tā konteksta izvēlni (PLP uz objekta) => Format .... => izpēti dialoga logā piedāvātās iespējas!

11.kl. "Slānis (layer), tā īpašības un pamatdarbības ar slāņiem."

pirmdiena, 2010. gada 22. novembris

Mērķi: iepazīties ar jēdzienu slānis un apgūt vienkāršākos slāņu lietošanas  paņēmienus!

Uzdevumi:
 • iepazīties ar jēdzienu slānis (Layer), tā nozīmi darbā ar attēliem;
 • apgūt apamatdarbības ar slāņiem (pievienošana, dublēšana, pārkārtošana, caurspīdības maiņa, u.tml.);
 • saprast slāņu lietošanas priekšrocības un iemācīties izmantot slāņus vienkāršu attēlu apstrādes uzdevumu izpildei (attēla tonēšana, krāsu filtru pievienošana ar slāņu palīdzību, dažādu filtru lietošana);
 • apgūt attēlu kombinēšanu jauna attēla izveidei.
 No teorijas

Slāņi (Layer) paver plašas iespējas attēlu un animāciju veidošanā, fotogrāfiju apstrādē. Darbu ar slāņiem nodrošina daudzas grafiskās programmas, t.sk. iesācējiem un amatieriem paredzētās. Darbs ar slāņu paketi nedaudz atgādina darbības ar kāršu kavu - to var jaukt, pārpakot, mainīt slāņu vietu paketē. Uz katra slāņa iespējams izvietot dažādus objektus kā zīmējumus uz plēvēm (zīmējumus uz plēvēm vairākās kārtās izmantoja animācijas filmu veidošanā).

Neliels citāts no Gimp rokasgrāmatas latviešu valodā (pdf, aut. O.Vasiļjeva):
"Labs veids, kā vizualizēt GIMP attēlu ir to iedomāties kā caurspīdību grēdu: GIMP terminoloģijā, katra
caurspīdība tiek saukta par slāni. Slāņu skaits attēlā ierobežo tikai datora atmiņas daudzums.
Pieredzējuši lietotāji bieži izmanto dučiem slāņu.
Slāņu izkārtojums attēlā ir atspoguļots Slāņu dialogā (Layers dialog), kas ir nozīmīgākais GIMP dialogs
pēc Rīku joslas.
Ja slānis ir aktīvs, tas Slāņu dialogā ir izcelts. Jūs to varat aktivizēt, noklikšķinot uz tā.
Izvēlnes joslā virs attēla atrodas izvēlne Slāņi (Layers), kur atrodas komandas, kas ietekmē aktīvo slāni.
Šo izvēlni var izsaukt arī ar labo peles pogu noklikšķinot uz Slāņu dialoga."


Gimp slāņu (Layer) izvēlne redzama attēlā. Sīkāku informāciju par slāņiem, to parametriem un darbībām ar tiem programmā Gimp var iegūt rokasgrāmatas 7.nodaļā, 68. - 70.lpp.


Ar slāņiem var darboties vairākās grafikas programmās - piemēram, Gimp, Adobe Photoshop, Uelad PhotoImpact, OpenOffice.org Draw, DrawPlus SE, tiešsaistes Sumo Paint, Splushup, Pixlr, u.c.

Ieskatam ilustrācija par slāņiem no www.uzdevumi.lv:

Attēls no šīs vietas!

Wikipedia par slāņiem (Layer) - atvērt un skatīt!

Lūk, kā  slāņi tiek izmanti digitālajās kartēs:Šeit - Rīgas 6.vsk. informātikas skolotāja prezentācija par darbu ar bezmaksas vektorgrafikas programmu Inkscape (apskates vietne).

Noderīgas saites:
G.Narvaiša (IM) videopamācība darbā ar slāņiem


Uzdevumi:
1. Lejupielādēt un ieinstalēt datorā programmu Gimp (ja tās tur nav).
2. Izpētīt kādas darbības ar slāņiem var realizēt pieejamajās programmās - piemēram, Gimp, OpenOffice.org Draw, Paint.net un Sumo Paint.
3. Noskaidrot, vai uz filtra izveidotu un ietonētu ovālu vai taisnstūri iespējams izmantot kā filtru fotoattēliem? Vai šādā veidā var uzlabot attēla skatāmību? Vai var novērst sīkus defektus attēlā, uzlabot attēla asumu?
4. Iemācieties ar slāņu palīdzību sapludināt 2 foto! Jāizmanto slāņa caurspīdība (Opacity)! To mainot, var panākt attēlu pārklāšanos! Slāņus var arī mainīt vietām!
5. Izdomāt, kā slāņus varētu izmantot vienkāršas animācijas sagatavošanai. Mēģināt norealizēt šo ideju!

11.kl. "Mājas ieskaite attēlu apstrādē"

pirmdiena, 2010. gada 15. novembris
Mājas ieskaitē attēlu apstrādē līdz 1.12.2010. veicamie uzdevumi (katrs uzdevums 2p):

 1. Veikt attēla korekciju, uzlabojot attēla kvalitāti! Saglabāt abus attēlus (oriģinālu un uzlaboto attēlu)!
 2. Izlabot defektus (svītras, grumbas, sniegu, skrāpējumus, u.tml.) attēlā! Saglabāt abus attēlus (oriģinālu un uzlaboto attēlu)!
 3. Izveidot efektīgu zīmējumu, izmantojot zīmēšanas un gleznošanas rīkus, kā arī ģeometriskās formas! Saglabāt rezultātu!
 4. Izveidot nelielu un fotogaleriju (6 - 8 attēli) par noteiktu tēmu. Zem attēliem jābūt īsiem  komentāriem.
 5. Izveidot attēlu kolāžu no vairākiem attēliem, atsevišķo attēlu fragmentu malas apstrādājot tā, lai pārejas no attēla uz attēlu būtu pēc iespējas nemanāmākas!
Darba gala rezultātus ieteicams apkopot vai nu Google Docs (teksta vai prezentāciju lietotnēs), Google Foto atsevišķā ieskaites projekta mapē vai MS PowerPoint ar visiem paskaidrojumiem. Darbu saglabāt savā Dropbox mapē! Informātikas e-pasta adrese: informat.avsk@gmail.com!

 Ieteicamākās programmas darba izpildei:


Laba lappusīte par fotogrāfiju - lasīt šeit!
Grafisko programmu apskats (19gab.) - adrese lasīšanai!
Cits 10 online grafisko programmu apskats - adrese lasīšanai!
----------------

12.kl. "Simbolu virknes. Simbolu virkņu apstrādes funkcijas."

trešdiena, 2010. gada 10. novembris
Simbolu virknes parasti liek pēdiņās vai vai definē īpašu mainīgo. Ar simboliskajiem mainīgajiem var darboties līdzīgi, kā ar citiem mainīgajiem. Simboliskajiem mainīgajiem var piešķirt vai mainīt vērtību. Simboliskajiem mainīgajiem pie vārda tiek pievienota zīme $ - piem. D$. Papildus iespējas nodrošina virkne simbolu virkņu apstrādes funkciju.

Simbolu virkņu un simbolisko mainīgo piemēri:
 • "Kuldīga atrodas Kurzemē" - simbolu virkne;
 • A$ = "Nauda" - simboliskajam mainīgajam piešķirta vērtība "Nauda"
 • B$ = "Ls"
 • C$ = A$ + B$
Funkcijas darbam ar simbolu virknēm:
 • chr (Code) - dod simbolu (rakstzīmi) ar kodu Code;
 • Len (A$) vai LENGTH(x) - nosaka simbolu virknes A$ garumu (cik rakstzīmju virknē;
 • ---- x = len (A$);
 • Mid (B$, n, k) - no virknes B$ izgriež k rakstzīmes sākot no n-tā simbola (Numerācija sākas ar 0!);
 • Right (B$, k) - no virknes B$ izgriež k rakstzīmes no tās labās malas;
 • Left (B$, k) - no virknes B$ izgriež k rakstzīmes no tās kreisās malas;
 • Value (D$) - nodod kādam skaitliskajam mainīgajam simbolu virknes D$ sākumā esošo skaitlisko komponenti  līdz pirmajai rakstzīmei, ko vairs nevar uzskatīt par skaitļa sastāvdaļu;
 • STR(a,x) vai String(a,x) – skaitli a pārvērš par simbolu virkni x;
 • INSERT(x,y,n) – simbolu virknē y, sākot ar n-to pozīciju, iesprauž simbolu virkni x;
 • DELETE(x,n,k) – izmet no simbolu virknes x k simbolus, sākot ra n-to;
 • POS(x,y) - atrod simbolu virknē y pirmā elementa pozīcijas numuru, ar kuru sākot simbolu virkne x pilnībā ietilpst simbolu virknē y. Gadījumā, ja simbolu virkne x neietilpst simbolu virknē y, funkcija  dod rezultātu 0.
 • COPY(x,n,k) - izkopē no simbolu virknes x tās fragmentu, sākot no n-tā simbola garumā k.

   Funkciju pielietojumu piemēri (Vbasic):
  ------ 1.piemērs 
  Print Len("Kuldīga atrodas Kurzemē")
  ------ 2.piemērs
  A$ = "Kuldīga atrodas Kurzemē"
  x= Len (A$)
  Print x
  ------ 3.piemērs
  A$ = "Kuldīga atrodas Kurzemē."
  B$ = "Tur var apskatīt ūdenskritumu!"
  C$ = A$ + B$
  Print C$
  ------- 4.piemērs
  A$ = "ūdenskritums"
  B$ = Left (A$,5)
  C$ = Mid (A$,5,7)
  Print A$, B$, C$

  Saites palasīšanai:
   -------------------------------------------------------------------------------

12.kl. "Atkārtojumi (cikli) programmās."

Atkārtojumi (cikli) Pascal programmās
1. Jēdzieni:
 1. Cikls - process ar darbības (darbību) atkārtošanos;
 2. Cikla manīgie - lielumi, kuru vērtīas mainās cikla laikā    
2. Atkārtojumu (ciklu) veidi:
 1. FOR ... TO (DOWNTO) ... DO - lieto, ja zināms atkārtojumu skaits (TO solis ir 1, bet DOWNTO solis ir -1);
 2. REPEAT ... UNTIL - lieto, ja darbību atkārtojumi notiek saskaņā ar nosacījumu cikla beigās;
 3. WHILE ... DO - lieto, ja darbību atkārtojumi notiek saskaņā ar nosacījumu cikla sākumā;
Formāti:    FOR i:=N1 TO N2 DO   (N1>N2);
      FOR i:=N1 DOWNTO N2 DO  (N1

Uzdevums: 20.gs. gadu summa
program gadi;
uses WinCrt;
var i,y:Integer;
begin
y:= 0;
for i:=1900 to 2000 do
y:= y +i;
writeln ('gadu summa=',y);
end.
   


Konstrukcija REPEAT ... UNTIL
   
REPEAT
Operators_1;
Operators_2;
......................
Operators_n;
UNTIL nosacījums
Uzdevums: izdrukāt 5X "AUCE"!
*********************
program AUCE;
uses WinCrt;
var i:Integer;
begin
i:=1;
repeat
inc(i);
Writeln ('AUCE');
until i=5;
end.
*


Konstrukcija WHILE ... DO

WHILE nosacījums DO
Operators_1;
Operators_2;
......................
Operators_n;
Uzdevums: izdrukāt 5X "AUCE"!
*********************
program AUCE;
uses WinCrt;
var i:Integer;
begin
i:=1;
while i<5 do
begin
i:=i+1;
Writeln ('AUCE');
end;
end.
   Statistika