11.kl. "Ietvaru (frame) lietošana."

trešdiena, 2010. gada 17. februāris
    Ietvari (rāmji - Frame) jeb citādi var teikt rāmji tīmekļa lappusēs tiek izmantoti jau diezgan ilgi, tomēr to loma pamazām mazinās, jo līdzīgu vizuālu efektu iespējams panākt arī ar citiem līdzekļiem - tabulām vai CSS lietojumu. Reizēm ietvaru lietošana ir visvienkāršākais risinājums tīmekļa lapas sadalīšanai atsevišķās zonās, tādēl iepazīties ar ietvaru lietošanu tomēr ir ieteicams. Jāpiebilst, ka HTML5 ietvaru lietošanu neatbalsta, nākotnē to jāņem vērā. Šobrīd ietvari (frame) ir iekļauti vidusskolas informātikas kursa programmā, tādēļ šeit dots neliels ieskats to pielietojumos.

Ietvaru pielietojuma piemērs (2 ietvari - izvēlnes un satura ietvari):

Ietvaru (frame) izmērus var norādīt pikseļos (piemērā - 100, 550) vai procentos - piem., 25%, 75%.
Attēlotā piemēra 2 ietvaru (frame) lietošanas gadījumā jāizveido 3 faili (visi projekta mapē):
 • index.html;
 • saites.html;
 • saturs.html.
Par ietvaru lietojumu var pētīt nākošos materiālus - ilustrācijā (saite uz oriģinālmateriālu, papildus var skatīt arī šeit vai arī šeit un vēl arī te):


Ieteikums - ietvaru definājuma failu (ar frameset tagiem) labāk būtu nosaukt par index.html, bet attēlā redzamā index.html vietā lietot menu.html! Pārlūkprogrammai vispirms jāatrod fails, kurā definēts dalījums ietvaros un tādēļ vēlams tieši šo failu nosaukt kā index.html, jo tas ietvaru gadījumā ir tīmekļa lapas sākumlapas fails. Shematiski precizētas failu atbilstības redzamas nākošajā attēlā:


Piemērs fotogalerijai ar ietvaru pielietojumu:


Ietvaru tagi (Frame Tags)
Ietvaru (Frame) definēšana 2 kolonām (platumi - pirmajam 150 px, otram atlikusī daļa) un ietvaru nosaukumiem "saites" un "saturs":


Piemērs izvēlnei ar adresāciju uz ietvaru ar nosaukumu "saturs":

   Šajā piemērā target=saturs norāda, ka saites norādītā tīmekļa lapa jātver ietvarā (Frame) ar nosaukumu "saturs" jeb otrajā ietvarā. Pirmais ir ietvars saišu sarakstam - ietvari šeit sadala lapu 2 kolonās.


  iFrame kods


  IFRAME pielietojuma piemērs:


  Materiāli informācijas ieguvei par ietvariem (rāmji - FRAME):
  ************

   6.kl. "Funkciju izmantošana aprēķinos izklājlapu tabulās."

   otrdiena, 2010. gada 16. februāris
   Lejuplādēt sagataves darbam un izpildīt tālāk dotos norādījumus:
   • 1.sagatave - 2.rindā kolonās C līdz M ievadīt aprēķinu formulas saskaņā ar 1.rindā dotajām izteksmēm;
   • 2.sagatave; - veikt aprēķinus lapās Summas un st_funkcijas (ar funkciju vedni - skat. attēlu):
   • - novietot kursoru aprēķinu šūnā;
   • - izsaukt funkciju vedni (nospiežot pogu fx);
   • - pavilkt vedņa logu sāņus (lai neaizsedz datus);
   • - atlasīt datus (var norādīt tabulas apgabalu, to ierakstot ar šūnu adresēm, piem., C3:F9);
   • - apstiprināt, nospiežot pogu Ok.
   • - pārliecināties par aprēķinu korektumu (piem., parādot darbu skolotājam);
   • izpildīt citus skolotāja dotos uzdevumus!

   10.kl. "Vaicājumu veidošana, modificēšana, saglabāšana, atvēršana, aizvēršana un dzēšana."


   Ar datu atlasi un filtrēšanu jau esat iepazinušies, tomēr zināšnu papildināšanai lietderīgi būtu papētīt sekojošus materiālus:
   • uzdevumi.lv par vaicājumu veidošanu - atvērt;
   • MS Office palīdzības materiāls - atvērt;
   • Pikc.lv materiāli un videodemonstrācijas par datu bāzēm  - atvērt un skatīt;
   • profizgl.lu.lv materiāli - atvērt!
    Darbam klasē un mājās var izmantot jau iepriekš sagatavotu datu bāzi - saite datu bāzes lejupielādei.

   Uzdevumi darbam ar formām:
   • lejuplādēt datu bāzes sagatavi;
   • izveidot formas tabulām Apses_3L un Apses_3L;
   • lauku nosaukumus noformēt treknrakstā, nomainīt aizpildījumu ar kādu gaišu krāsu;
   • Informācijas ievades laukiem uzstādīt fontu Arial, 12 pt, krāsa - tumši brūna, aizpildījums (fons) - Light Gray 1;
   • formai Apses_3L nomainīt galvenes virsraksta tesktu Apses_3L uz "Forma Apses 3L", bet aizpildījumu uz gaiši zilu;
   • formas Apses_3L kājenē ievietot kādu apses attēlu  un pievienot teksta lauku ar nosaukumu Piezīmes;
   • saglabāt izmaiņas formā;
   • apskatīt formu datu apskates un rediģēšanas režīmā Form View (Formas skats);
   • nomainīt kājenes īpašību Visible uz No un saglabāt formu;
   • apskatīt formu un pārliecināties, ka apskates režīmā kājene nav redzama;
   • laukam D, cm izveidot sekojošu ievades nosacījumu - diametrs D nedrīkst būt mazāks par 1 cm un nedrīkst būt lielāks par 70 cm un, ja tiek ievadīt nekorekta vērtība, parādīt paziņojumu "Nederīga vērtība";
   • saglabāt izmaniņas un pārbaudīt nosacījumus darbībā, pievienojot 1 jaunu ierakstu.

   Uzdevumi darbam ar vaicājumiem:
   • lejuplādēt datu bāzes sagatavi;
   • pārbaudīt praksē datu kārtošanas un filtrēšanas iespējas  (tādi paši rīki kā izklājlapās):
   • - kārtošana augošā vai dilstošā secībā (AZ vai ZA);
   • - atlase ar filtru palīdzību (Filter => Number Filters);
   • - atgriezties pie visu datu apskates - nospiest pogu Filtered (apakšā);
   • - ar filtra aplīdzību atlasīt kokus, kuru augstums H ir robežās no 20 līdz 30m;
   • izveidot vaicājumu tabulai Apses_6L to ierakstu atlasei, kuriem D ie lielāks par 30 cm:
   • - Create => Query Wizard => Simple Query Wizard un un rīkoties saskaņā ar vednī dotajām norādēm;
   • - Create => Query Design (skat. 1.attēlu):
   • - - - pievienot nepieciešamās tabulas vai vaicājumus (no kuriem tiks veidots jaunais vaicājums);
   • - - - izvēlēties nepieciešamos laukus;
   • - - - veidot datu atlasīšanas nosacījumus (ar <. >. >=, <=, <>, AND, OR, NOT - skat. 2.attēlu);
   • pārbaudīt izveidoto nosacījumu darbībā, nospiežot pogu Run!;
   • saglabāt izmaiņas datu bāzē!
   1.attēls
   *

   2.attēls


   Veiksmi darbā ar datu bāzēm!

   Statistika