Materiāls grupu darbam "Informācija un datori, to ierīces"

ceturtdiena, 2009. gada 3. septembris
Grupu darbs par datoru tipiem un datora aparatūru.

Šeit neliela sagatave darbam grupās par tematiem, kuri saistīti ar jēdzieniem par informāciju, tās vienībām, datu pārraides ātrumu, datoriem, to komponentiem un perifērijas ierīcēm. Darbojoties grupās mēģināsim noskaidrot, ko zinām un ko individuālajās "zināšanu krātuvēs" vajadzētu atjaunināt, papildināt, precizēt, utml. Stundas sākumā klase sadalīsies grupās saskaņā ar nosacītu nejaušības principu, bet pēc tam darbosies ar informācijas ieguvi, apkopošanu, analīzi, ilustrēšanu, utt.

Norādījumi1.grupa
2.grupa
3.grupa4.grupa
TematsDatoru tipi un to salīdzinājumsDatoru procesori un datora atmiņas ierīcesDatora perifērijas ierīcesNo kā atkarīga datora veiktspēja?
Iespējamie gala produkti (uz papīra vai datorvariantā)Tabula
Domu karte
Tabulas
Domu kartes
Tabula
Domu kartes
Tabulas
Domu kartes
Secinājumi par uzdevuma izpildi:
 • kas izdevās;
 • problēmas;
 • ko vēl vajadzētu noskaidrot?

Informācijas ieguves veidi, analīzes un apstrādes veidi:
 • savstarpējas diskusijas grupā;
 • meklētāju izmantošana (www.google.lv; www.bing.com, www.yahoo.com, www.cuil.com, ...);
 • darbs grupiņās pa 2-3 katrā (sadaloties lielajai grupai mazāku uzdevumu izpildei) apkopojumu un ilustrāciju sagatavošanai
Darba prezentācija ir šeit - saite atvēršanai.

Informācijas vienības, informācijas kodēšana un pārraide

trešdiena, 2009. gada 2. septembris
Mērķis - iepazīties ar informācijas mērvienībām, informācijas kodēšanas principiem un datu pārraidi.

Informācijas kodēšanas pamatprincipi

Morzes ābece (lietoja telegrāfā) - katrai rakstzīmei atbilda kods ar noteiktu  . - kombināciju. 
Pupiņu valoda - kas to lietoja?

     

Informācijas vienības

Informācijas vienība - lieto kā informācijas mēru (izsaka informācijas apjomu).

Pamatvienība - 1 bits ( 1 vai 0).

Baits (B)
1B = 23 biti = 8 biti

Kilobaits (KB)
1KB = 210 baiti = 1024 baiti
1 lpp teksta A4 lapā, 12pt - 2KB
Cik KB aizņems 17 lpp. standarta teksta?
Megabaits (MB)
1 MB = 210 KB = 1024 KB
disketē - 1,44MB; CD-ROM 650 - 700 MB
Cik disketēs ietilps 850 lpp. romāns?
Gigabaits (GB)
1GB = 210 MB= 1024 MB
DVD - 4,3 GB; HDD - šobrīd no 40 - 250 GB
Cik CD-ROM var ietilpināt 1 DVD?
Terabaits (TB)
1TB = 210 GB = 1024 GB
1TB - 5 HDD katrs ar ietilpību 200GB
Cik lpp. A4 teksta?

Informācijas pārraides ātrums

1Kb/s
1Kb/s =1024 B/s (biti sekundē)

1KB/s
1KB/s = 1024 B/s (baiti sekundē) = 8* 1024 B/s
Modems: 33-56Kb/s
1Mb/s
Datu pārraides ātrums, ko mēra ar pārraidīto megabitu skaitu sekundē.
i-TV: > 400 Kb/s
1MB/s
Datu pārraides ātrums, ko mēra ar pārraidīto megabaitu skaitu sekundē.
Lok.tīklā: 10 - 1000 Mb/s
1GB/s
Datu pārraides ātrums, ko mēra ar pārraidīto gigabaitu skaitu sekundē.


Informācijas kodēšana un pārraide


Informācijas kodēšana - informācijas pārveidošana lietošanai datorā (binārajā kodā - procesors strādā ar bināro informāciju).

DEC
Izvērsta decimālā skaitļa
 summa ar 2n
BIN
Spuldzīšu binārais kods
Impulsu binārais kods
37
37 =32 + 4 + 1 =1*25+0*24+0*23+1*22+0*21+1*20
100101
*

Informācijas dekodēšana - informācijas pārveidošana cilvēkam saprotamā veidā (no binārās uz decimālo vai tekstuālo, grafisko, utt.)

BIN
Spuldzīšu binārais kods
Impulsu binārais kods
Binārais kods pārveidots ar 2n summu uz decimālo
DEC
1011
* *
1*23+0*22+1*21+1*20 = 8 +0 + 2 + 1 = 11
11

Īsākam informācijas pierakstam tiek  lietotas arī oktālā un heksadecimālās skaitļu pieraksta sistēmas. Oktālajā ir skaitļi 0,1,2,3,4,5,6,7, bet heksadecimālajā 0 līdz 9 un burti A, B, C, D, E un F, kur F atbilst decimālās sistēmas skaitlim 15.
Par šiem jautājumiem var lasīt arī LIIS datorzinību pamatos - atbilstošā materiāla vietne ir šeit.
Informācijas pārraide - informācijas (datu) pārsūtīšana no vienas vietas uz citu
Datu pārraides ātrums - raksturo laika vienībā pārsūtīto datu apjomu. Mērvienības - Kb/s (Kbps), KB/s (KBps), Mb/s (Mbps), MB/s (MBps), Gb/s (Gbps), GB/s (GBps).
Datu pārraides ātrumi atkarībā no Internet pieslēguma veida (minētās vērtības gan ir visai aptuvenas):
 • ar modemu  - 14,4 Kb/s līdz 56 Kb/s (115 Kb/s);
 • DSL, ADSL un ADSL2+ līnijās - 128 Kb/s līdz pat 10 Mb/s;
 • radiopieslēgumos - 128 Kb/s līdz pat 100 Mb/s;
 • optiskajās līnijās - līdz pat Gb/s un vairāk

Informācijas vienības, informācijas kodēšana un pārraide (FS) - materiāls par minētajiem jautājumiem apkopots tabulās, pievienotas ilustrācijas, paskaidrojumi un saites.

Papildu informāciju var iegūt ECDL materiālos, Latvija@Pasaule vai LIIS DZP (Datorzinību pamati), kā arī meklētājos, pameklējot, piemēram, prezentācijas.

Dažādi materiāli par stundas tēmu
Teksta kodēšana un kodu tabulas:

Skaņas kodēšana
 • Wikipedia par skaņas kodēšanu - saite
 • par bitreitiem - saite;
 • Beads (Applet Demos, Lab, u.c.) - saite;
Uzdevumi

Attēls par mūzikas kodēšanu:

Attēlu kodēšana
 • LIIS materiāls - saite;
 • Kāda zīme iekodēta šajā attēlā?
 Interesanti par kodēšanu (En) - saite apskatei.

Šeit materiāls par jpg attēlu kodēšanas niansēm (En) - saite apskatei un lasīšanai.

Daži IT jēdzieni

Daži IT jēdzieni - šajā materiālā var apskatīt dažus svarīgākos IT (informācijas tehnoloģija) jēdzienus, to skaidrojumus, izmantot pievienotās saites arī citas noderīgas informācijas iegūšanai par skolā apgūstamajām informātikas tēmām. Materiālā apskatīti tādi jēdzieni kā informātika, informācija, dati, dators, IT, aparatūra, programmatūra, u.c.

Darba drošības un kārtības noteikumi datorklasēs

otrdiena, 2009. gada 1. septembris
Skolas datorcentrs ir paredzēts mācību darbam. To drīkst izmantot jebkurš Auces vidusskolas skolēns vai skolotājs, ievērojot darba drošības un kārtības noteikumus.

Kur meklēt informāciju par drošu darbu ar datoru?
      Noteikumi nav skolotāju iegriba. Tie ir likumi, kurus neapsriež, bet gan izpilda! Izlasīt drošības un kārtības noteikumus vai apskatīt apakšā pievienoto prezentāciju un parakstīties drošības noteikumu instruktāžas lapā!

  1. Kabinetā drīkst ienākt tikai pēc skolotāja uzaicinājuma, mierīgi, bez skriešanas, palaižot meitenes pa priekšu.
  2. Somas jānoliek skolotāja norādītā vietā.
  3. Rokām jābūt tīrām un sausām.
  4. Kabinetā nav atļauts ēst un dzert, datoru tuvumā nedrīkst būt nekādi šķidrumi.
  5.  
  6. Nedrīkst aizsegt ierīču ventilācijas atveres vai bāzt tajās kādus priekšmetus.
  7. Nedrīkst izjaukt, pārvietot vai citādi bojāt klases aprīkojumu.
  8. Aizliegts aiztikt apgaismojumu, žalūzijas, ventilāciju, vadus un spraudņus.
  9. Aizliegts izdzēst datorā uzstādīto programmatūru, mainīt tās iestatījumus.
  10. Aizliegts klasē ienest programmatūru un uzstādīt datoros jebkuras programmas.
  11. Ja kāda ierīce aizdomīgi karst vai kūp, tā nekavējoties jāizslēdz un jāziņo skolotājam vai laborantam.
  12. Lietojot datu nesējus, pirms to lietošanas jāveic pretvīrusu pārbaude.
  13. Datorus atļauts lietot tikai mācību vajadzībām.
  14. Atļauts izdrukāt mācību darbus, saskaņojot ar skolotāju vai laborantu.
  15. Atļauts datorklasēs lietot kabinetu mācību literatūru, saskaņojot to ar skolotājiem.
  16. Atļauts klausīties mūziku ārpusstundu laikā, ja tas netraucē citu darbam (jāpalūdz atļauja).
  17. Stundas laikā nedrīkst staigāt pa klasi, traucēt klasesbiedriem.
  18. Klasē jāievēro skolas iekšējās kārtības noteikumi un interneta lietošanas noteikumi.
  19. Darbu beidzot, pareizi jābeidz darba seanss (atteikšanās process vai dienas beigās jāizslēdz dators) un jāsakārto darba vieta - sakārtot darba galda virsmu, novietot vietā mācību līdzekļus, krēslu! Neaizmirstiet savas mantas!
 Skolotāja Jāņa Sarcevica prezentācija par darba drošības un kārtības noteikumiem datorklasēs prezentācijas atvēršana.


  6.kl. "Ergonomika un datu drošība"

  Tā nu mani draugi 6.klasēs - rūķitis Urķītis ir šo un to sameklējis Jūsu vajadzībām par ergonomikas un datu drošības tēmām, kā arī par darba drošības un kārtības noteikumiem datorklasēs. Ar to visu var iepazīties pievienotajā prezentācijā, papildus izmantojot tajā pievienotās saites uz dažādiem resursiem lasīšanai. Protams, neaizmirstiet, ka Jums ir skaista mācību grāmata informātikā!

  Par Datoriku

  pirmdiena, 2009. gada 31. augusts
  Šeit neliela prezentācija ieskatam par datoriku. Prezentācijā ieskicēti galvenie datorikas (dažreiz ar datoriku saprot IKT kopumā) virzieni, dotas dažas saites papildu informācijas ieguvei. Informāciju var meklēt tiešsaistes enciklopēdijās, piemēram, Wikipedia vai Britanica.

  Statistika