12.kl. "Atkārtojumi (cikli) programmās."

trešdiena, 2010. gada 10. novembris
Atkārtojumi (cikli) Pascal programmās
1. Jēdzieni:
  1. Cikls - process ar darbības (darbību) atkārtošanos;
  2. Cikla manīgie - lielumi, kuru vērtīas mainās cikla laikā    
2. Atkārtojumu (ciklu) veidi:
  1. FOR ... TO (DOWNTO) ... DO - lieto, ja zināms atkārtojumu skaits (TO solis ir 1, bet DOWNTO solis ir -1);
  2. REPEAT ... UNTIL - lieto, ja darbību atkārtojumi notiek saskaņā ar nosacījumu cikla beigās;
  3. WHILE ... DO - lieto, ja darbību atkārtojumi notiek saskaņā ar nosacījumu cikla sākumā;
Formāti:    FOR i:=N1 TO N2 DO   (N1>N2);
      FOR i:=N1 DOWNTO N2 DO  (N1

Uzdevums: 20.gs. gadu summa
program gadi;
uses WinCrt;
var i,y:Integer;
begin
y:= 0;
for i:=1900 to 2000 do
y:= y +i;
writeln ('gadu summa=',y);
end.
   


Konstrukcija REPEAT ... UNTIL
   
REPEAT
Operators_1;
Operators_2;
......................
Operators_n;
UNTIL nosacījums
Uzdevums: izdrukāt 5X "AUCE"!
*********************
program AUCE;
uses WinCrt;
var i:Integer;
begin
i:=1;
repeat
inc(i);
Writeln ('AUCE');
until i=5;
end.
*


Konstrukcija WHILE ... DO

WHILE nosacījums DO
Operators_1;
Operators_2;
......................
Operators_n;
Uzdevums: izdrukāt 5X "AUCE"!
*********************
program AUCE;
uses WinCrt;
var i:Integer;
begin
i:=1;
while i<5 do
begin
i:=i+1;
Writeln ('AUCE');
end;
end.
   0 komentāri:

Ierakstīt komentāru

Statistika